top of page

Regulamin usług konsorcjumsuwak.pl

 

§1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin usług określa zasady zamawiania oraz świadczenia usług przez Konsorcjum SUWAK zwanym dalej Usługodawcą.

 2. Regulamin określa również zasady korzystania z usług internetowych oraz innych usług oferowanych przez Usługodawcę.

 3. Składając zamówienie na świadczenie usług oraz dokonując opłaty Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia. Jest to również równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu. Akceptacja zmian przez Usługobiorcę następuje w momencie nabywania nowych usług lub odnawiania ważności usług trwających.

 
§2 Pojęcia i definicje użyte w Regulaminie
 1. Regulamin - dokument regulujący współpracę pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

 2. Usługodawca - Konsorcjum SUWAK reprezentowane przez KRYSTYNA PIETRZYKOWSKA-COMPANY TRANSFORMATION ADVISER, ul. Podedworze 55A, 32-031 Mogilany, NIP: PL2220302448, REGON: 241311532

 3. Usługobiorca - podmiot zawierający umowę na usługę.

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Usługa - świadczenie Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy po dokonaniu stosownej opłaty i akceptacji regulaminu.

 6. Cennik - wykaz cen usług świadczonych przez Usługodawcę.

 7. Płatność (również jako opłata lub wpłata) - zapłata za zamówione usługi. Akceptowane formy płatności: przelew tradycyjny, płatność online przez serwis PayU.pl.

§3 Składanie zamówień i świadczenie usług
 1.  Składanie zamówień na usługi odbywa się przez stronę internetową www.konsorcjumsuwak.pl. W tym celu należy skorzystać z zakładki umów wizytę. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby informacje o dostępności usług były aktualne. W przypadku dopuszczenia do zamówienia usługi niedostępnej, wynikającego z błędu systemu informatycznego lub innego, Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o zaistniałej sytuacji, a w przypadku wpłaconych już środków - zwróci je w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych. W przypadku wielu zamówień na tę samą usługę decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma możliwości rezerwacji usługi do momentu dokonania płatności. Nie ma też gwarancji, że zamówiona usługa nie zostanie w międzyczasie zamówiona przez innego Konsumenta.

 2.  Usługobiorca jest zobowiązany do podania prawidłowych danych, zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany danych Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy celem aktualizacji danych.

 3.  Aktywacja usługi odbywa się po zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.

 4.  Po wniesieniu opłaty i otrzymaniu potwierdzenia wykonania usługi Usługobiorca ma prawo do korzystania z wykupionej usługi. Umowa zawierana jest na czas oznaczony z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres.

 5.  Opłata za usługi wnoszona jest z góry i nie podlega zwrotowi. Opłaty wnoszone są na podstawie cennika dostępnego w zakładce umów wizytę na stronie www.konsorcjumsuwak.pl. W ciągu maksymalnie siedmiu dni od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Operatora Usługobiorca otrzyma fakturę VAT za usługę w postaci pliku PDF wysłanego na e-mail. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

 6.  Usługodawca dodatkowo może też skorzystać z innych form komunikacji, takich jak wiadomość SMS lub kontakt telefoniczny, mailowy w celu przypomnienia o wykupionej usłudze.

 7.  W przypadku braku płatności Usługodawca zaprzestaje świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy.

 8.  Jeśli wpłata za usługę nastąpiła po terminie płatności Usługodawca podejmie próbę odnowienie usługi. W przypadku niepowodzenia Usługodawca zwróci wpłacone pieniądze Usługobiorcy na rachunek bankowy, z którego wpłynęła wpłata, w ciągu czternastu dni od otrzymania wpłaty.

 9.  Umowa na świadczenie usług wygasa z dniem zakończenia świadczenia usługi.

 10.  Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w przypadku nieuiszczenia opłaty za usługę, złamania postanowień niniejszego regulaminu lub złamania obowiązującego prawa przez Usługobiorcę. W takim przypadku Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za usługę.

 11.  Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi w okresie trwania usługi..

 12.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi, związanego z nagłą losową sytuacją i zobowiązuje się do rozliczenia z czasu świadczenie usługi zgodnie z cennikiem.

 13.  Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeśli Usługobiorca naruszy niniejszy regulamin, poda nieprawdziwe lub niepełne dane w formularzu zamówieniowym (o czym Usługodawca powziął wiadomość po zawarciu umowy) lub naruszy obowiązujące prawo.

 14.  Umowa na świadczenie usługi może zostać rozwiązana, jeśli:

 • zostanie rozwiązana umowa z podwykonawcą, który świadczył usługi na rzecz Konsorcjum SUWAK;

 • wykonywanie usługi stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie podwykonawcy Usługodawcy, który uczestniczył w świadczeniu usługi dla Konsorcjum SUWAK,

 • wobec Konsorcjum SUWAK zostanie złożony wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub Konsorcjum SUWAK zostanie postawione w stan likwidacji;

 • Konsorcjum SUWAK zakończy lub zawiesi działalność w całości lub w części niezbędnej dla wykonywania zawartej umowy.
   

 

§4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.

 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych znajdują się w aktualnej polityce prywatności Usługodawcy, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Dokument dostępny jest pod adresem: www.konsorcjumsuwak.pl

 

§5 Prawa konsumenta
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem Usługodawcy, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Usługodawcy lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to między innymi sytuacji, w której Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy – np. rejestracji domeny internetowej. Wyłączenie dotyczy również sytuacji, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. W celu odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia i wysłania go na adres siedziby Usługodawcy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

 4. Po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od umowy Usługodawca zaprzestaje świadczenia usługi i w ciągu 14 dni zwraca opłatę konsumentowi drogą jaką otrzymał wpłatę.

 5.  

§ 6. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku do odwołania.

 2. Wszelkie reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy, informacje dotyczące usługi, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazanie żądania Usługobiorcy. Reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się prawo obowiązujące w Polsce.

 4. Usługobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich. Konsument może też rozstrzygać spory z Usługodawcą przed sądem.

 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym przedsiębiorcą jest sąd właściwy dla Usługodawcy.

Cennik usług

Pierwsza pomoc w kryzysie - 150 PLN/godzina

Coaching i mentoring kryzysowy - 350 PLN/godzina

Coaching i mentoring w biznesie - 450 PLN/godzina

Pierwsza konsultacja - 150 PLN/godzina

bottom of page